Arbejdsgangen med CSR

Arbejdsgangen med CSR

CSR

Det betyder CSR

for arbejdsgangen i virksomheden

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

De syv områder

O  M  M  F  F  L  A

CSR står for Corporate Social Responsibility, og på dansk betyder betegnelsen virksomhedens samfundsansvar. Aktiviteter inden for dette område spænder utroligt bredt, og det dækker blandt andet over virksomhedens arbejde med at forbedre arbejdsmiljø og medarbejderforhold internt. Der findes forskellige værktøjer til, hvordan man i virksomheden kan arbejde mere målrettet og struktureret med CSR, for eksempel ved at følge de syv områder, man med fordel kan opdele CSR-aktiviteter i: Organisering, menneskerettigheder, miljø, forretningsskik, forbrugerforhold, lokal samfundsudvikling og arbejdsforhold.

Der er god grund til at tage alle disse områder yderst alvorligt, da der kan være stor værdi for virksomheden at hente, såfremt man formår at implementere CSR-aktiviteter i virksomhedsplanen. Danske virksomheder er dog også blandt de førende, når det kommer til udviklingen af CSR-aktiviteter, og såfremt du stadig ikke har hørt om CSR, er du uden tvivl kommet til helt rette sted. Du kan nemlig her i artiklen læse meget mere om CSR, hvor vi desuden vil fokusere på sidstnævnte forhold, nemlig arbejdsforhold.

CSR og arbejdsforhold hænger unægteligt sammen

CSR-politik går blandt andet ind og dikterer krav om sikre og sunde arbejdsforhold for medarbejderne i virksomheden. Det betyder, at arbejdet inden for den enkelte virksomhed ikke må medføre en forringelse af hverken medarbejderes psykiske eller fysiske tilstand.

Det er således ledelsens ansvar, at arbejdsprocesserne og indretningen i virksomheden er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde i forhold til dette, og det er desuden tæt knyttet til kravet om, at virksomheder må gøre alt for at undgå ulykker. Derfor må virksomheder overholde de arbejdsmiljøregler, der gør sig gældende i Danmark for den del af produktionen, der finder sted herhjemme.

Disse principper må virksomheden tage hensyn til

Der gør sig altså nogle krav gældende, når det kommer til CSR-politik og arbejdsforhold. Virksomheden må blandt andet sikre, at samtlige led i produktionen er nøje tilrettelagt, således at den foregår på en sikker og forsvarlig måde, der ikke er sundhedsskadelig for medarbejderne. Dette sikres helt konkret ved, at arbejdet skal foregå i overensstemmelse med en lang række forebyggelsesprincipper.

Disse omfatter blandt andet, at der aldrig må anvendes arbejdsmetoder, der potentielt kan være til fare for de involverede parter ved selve udførelsen af arbejdet. Derudover må belastende og monotont arbejde begrænses, således at virksomheden mindsker helbredspåvirkningen fra denne type arbejde mest muligt. Ydermere er det vigtigt, at virksomheden sørger for at tilpasse arbejdet til den enkelte medarbejder, og det angår både valget af arbejdsudstyr, produktions- og arbejdsmetoder samt udformningen af arbejdspladsen.

Skriftlige vurderinger af sundheds- og sikkerhedsforhold

Foruden at skulle leve op til de ovenstående krav er det ydermere vigtigt, at virksomheden sørger for at udarbejde skriftlige vurderinger løbende, som skal omfatte både sundheds- og sikkerhedsforholdene i virksomheden. I forbindelse med dette arbejde bør ledelsen huske på, at samtlige ansatte inddrages i denne proces, og at alle arbejdsmiljøforhold desuden bliver vurderet.

Det skal nævnes, at det er yderst vigtigt at tage dette seriøst, da myndighederne i Danmark kontrollerer, om virksomheder er i stand til at efterleve disse regler og krav. Derudover har alle ansatte adgang til domstolene, såfremt de oplever, at deres rettigheder på den ene eller anden måde bliver krænket. Overtræder virksomheden disse regler, kan de altså straffes med enten bøde eller fængsel.

Hviletid, arbejdstid, ferie og afskedigelse

Når det gælder CSR og arbejdsforhold omhandler dette område altså alt arbejde, som udføres i virksomheden, hvad end det er udført af andre eller egne ansatte. Det vil sige, at området ligeledes omfatter leverandører og underleverandører, hvilket mange har tendens til at glemme. Foruden sundheds- og sikkerhedsforholdene i virksomheden dækker arbejdsforhold også over de konkrete vilkår i virksomheden for de ansatte.

Dette omhandler blandt andet medarbejdernes hvile- og arbejdstid, ferie og afskedigelse. Ydermere handler dette område også om beskyttelse i forbindelse med handicap, barsel, arbejdsskade og alderdom. Endelig handler det også om, at virksomheden naturligvis skal overholde den gældende lovgivning og overenskomster.

Skab udviklingsmuligheder for de ansatte

CSR-politik og arbejdsforhold omfatter tilmed udviklingsmuligheder i virksomheden, og dette skal helst foregå på en ikke-diskriminerende måde. Det kan blandt andet ske ved, at man i virksomheden sørger for løbende at ansætte lokal arbejdskraft, og at man desuden sørger for at nedskrive konkrete handlingsplaner for medarbejdernes kompetenceudvikling.

Ydermere kan virksomheder begynde at tilbyde deres ansatte efteruddannelse, og det omfatter desuden afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler. Når en ledelse arbejder intensivt for at sikre kompetenceudvikling og uddannelse, giver man sine ansatte mulighed for at udvikle sig og dermed skabe større incitament for at blive ved med at arbejde i den pågældende virksomhed.

 

Hav fokus på de ansattes trivsel og velvære på arbejdspladsen

Sundhed og sikkerhedsområdet spiller en afgørende rolle, når det gælder arbejdsforhold. Her er det blandt andet vigtigt, at virksomheden sørger for at fokusere på de ansattes generelle trivsel og velvære på arbejdspladsen, og det er muligt at forbedre dette inden for en lang række områder. Virksomheden kan blandt andet nedskrive konkrete målsætninger, når det gælder sikkerhed, arbejdsmiljø og sundhed, og her er det naturligvis vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget i denne proces.

Ydermere kan virksomheden påbegynde kampagner mod mobning på arbejdspladsen samt nedskrive retningslinjer for, hvordan man håndterer stress. Det handler også om at indrette det fysiske miljø på en hensigtsmæssig måde, hvilket omfatter alt fra lys og luft til støj og ergonomi. Endelig er det vigtigt, at man i forhold til dette område fra ledelsens side sørger for at følge op og evaluere, hvilket man blandt andet kan gøre igennem medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Udform klare ansættelseskontrakter og arbejdsopgaver

Vil man i en virksomhed leve op til CSR-politikken, bør man også overveje medarbejdernes ansættelsesforhold. En virksomhed bør i forbindelse med dette udforme nogle forståelige og klare ansættelseskontrakter, som ikke kan misforstås på nogen mulig måde. Ydermere bør ledelsen sikre nogle klare opgaver og ansvarsområder, så den enkelte medarbejder altid ved, hvad hans primære opgaver er til daglig.

Ansættelsesforhold omfatter også, at man bør undgå alle forhold, der potentielt kan skabe usikkerhed. Virksomheder bør derfor undgå korttidsansættelser af ansatte samt gratis arbejde, da erfaring viser, at det kan skabe et usundt og usikkert arbejdsmiljø. Derudover bør man afskaffe tvangsarbejde og naturligvis bekæmpe børnearbejde hos eventuelle leverandører, og endelig omhandler disse forhold også, at virksomheden bør undgå diskrimination.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

1 + 5 =

CSR-politik er vigtigt

CSR-politik er vigtigt

CSR

Derfor er CSR-politik

vigtigt i en virksomhed

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

Én samlet betegnelse for virksomheden er

Corporate Social Responsibility

CSR står for Corporate Social Responsibility, og det er en samlet betegnelse for en virksomheds arbejde med integreringen af blandt andet miljømæssige og sociale hensyn i deres forretningsaktiviteter. Ydermere omfatter det virksomhedens interaktion med andre interessenter. På dansk bliver begrebet kaldt for virksomhedens samfundsansvar, og i 2011 blev der offentliggjort en ny politik i EU-kommissionen for dette ansvar, hvorfor det er et område, alle virksomheder bør tage alvorligt.

Der er ingen tvivl om, at Danmark er ét af de lande, hvor virksomhederne er længst fremme i forhold til at tage ansvar både socialt og samfundsmæssigt, hvilket vil sige, at de løbende arbejder på at skabe bæredygtighed inden for en lang række forhold. Du kan her i artiklen læse meget mere om, hvad Corporate Social Responsibility – eller bare CSR – er for en størrelse, og hvorfor det er yderst vigtigt, at man i virksomheden har en CSR-politik.

Hvad er CSR?

Men hvad er CSR egentlig? CSR er som sagt samfundsansvar inden for den pågældende virksomhed. Man kan i virksomheden udvise dette ansvar på forskellige måder såsom ved at indgå i dialog med interessenter angående håndteringen af både etiske, miljømæssige og sociale udfordringer.

Det er afgørende, at man i virksomheden formår at vise dette samfundsmæssige ansvar, da det skaber masser af værdi. Man illustrerer nemlig på den måde, at man er i stand til at håndtere udfordringer efter de anerkendte CSR-principper, der gør sig gældende for samfundsansvar internationalt.

Hvad indebærer CSR-aktiviteter?

CSR-aktiviteter indebærer en lang række områder, og vi vil nu nævne nogle af disse. CSR-aktiviteter omfatter blandt andet, at virksomheden må arbejde på at fremstille og udvikle ydelser eller produkter indeholdende enten en miljømæssig eller social dimension. Ydermere må virksomheden løbende arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden samt de interne forhold medarbejderne imellem.

Ud over det indebærer CSR-aktiviteter, at virksomheden må arbejde systematisk og strategisk med både klima- og miljøledelse, og at virksomheden må arbejde sammen med leverandører eller andre partnere om at forbedre miljømæssige- og sociale forhold. Endelig kan CSR-aktiviteterne indebære, at der bliver stillet en lang række krav til leverandører vedrørende arbejdstager- og menneskerettigheder.

Virksomheder må undgå at have negativ indflydelse på CSR-principper

Man kan som sagt vise dette samfundsansvar på en lang række måder. Dog er fælles for disse førnævnte eksempler, at virksomheden praktiserer aktiviteter, der er i overensstemmelse med de anerkendte CSR-principper, der gør sig gældende internationalt. Det betyder, at virksomheder selv skal kunne systematisere, kommunikere og dokumentere alle de aktiviteter, de gør for blandt andet at undgå at have en negativ indflydelse på disse principper, som omfatter alt fra miljø-korruption, menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Dette er særligt vigtigt i dag på grund af den øgede globalisering, som betyder, at mange danske virksomheder driver forretning i lande, som ikke følger en lovgivning, der er i overensstemmelse med CSR-principperne.

Hvorfor er det vigtigt at vise samfundsansvar?

Det er afgørende, at en virksomhed er i stand til at udvise samfundsansvar, da det som sagt kan øge værdien for den enkelte virksomhed. Det skal i forbindelse med dette nævnes, at der vil være størst værdi at vinde, såfremt denne samfundsansvarlige indsats er suppleret med virksomhedens øvrige kerneforretning, således at indsatsen udelukkende er forretningsdrevet. Det betyder, at indsatsen altså skal kunne passe ind i de øvrige markedsrelationer og strategier, som virksomheden arbejder efter.

Ydermere kan CSR-aktiviteter styrke virksomhedens indtjening samt konkurrenceevne, hvorfor der altså er mange gode grunde til, at virksomheder bør vise samfundsansvar og tage CSR yderst alvorligt.

Sådan integreres CSR-politik i de strategiske målsætninger

Som allerede nævnt er det vigtigt, at virksomheden formår at forankre CSR-aktiviteter i de strategiske målsætninger på samme måde som de øvrige initiativer, og det bør derfor indgå i den samlede plan. Det er ydermere vigtigt, at den enkelte virksomhed har nogle helt klare visioner og mål for deres indsats med CSR-aktiviteterne, så den kommer til at fungere som et fælles grundlag for arbejdet i virksomheden.

Samtlige ledere og medarbejdere i virksomheden bør således forholde sig til disse aktiviteter, og i forhold til dette kan man blandt andet spørge sig selv, hvad man kan gøre i den respektive afdeling for at kunne leve op til CSR-politikken. Ydermere kan det være en god idé at tænke i, om der er nogle aktiviteter, man bør gøre anderledes fremover.

 

Erfaringer i danske virksomheder viser positive resultater

Det kan umiddelbart virke uoverskueligt at komme i gang med at udvikle og implementere disse CSR-aktiviteter i sin egen arbejdsgang. Dog viser erfaringer i flere danske virksomheder, at det bestemt har en positiv effekt. Erfaringerne illustrerer blandt andet, at implementeringen af CSR-aktiviteter kan have en positiv effekt for virksomhedens evne til at skaffe nye og dygtige medarbejdere.

Arbejder man i overensstemmelse med CSR-principperne betyder det nemlig, at man i virksomheden formår at arbejde moralsk og etisk korrekt, og det har altså en betydning for medarbejderens lyst til at arbejde i virksomheden. Ydermere viser erfaringer, at det er lønsomt at implementere CSR-aktiviteter. Grunden til dette er, at det igangsætter visse handlinger og praksisser, der reducerer omkostninger inden for det enkelte område. Endelig har samarbejdspartnere og interessenter også en større lyst til at handle og samarbejde med arbejdspladser, der udviser samfundsansvar.

CSR skaber mening for medarbejderne

Praktiske erfaringer med implementeringen af CSR-aktiviteter viser altså, at medarbejderne oplever, at det skaber mening for dem at arbejde i en virksomhed, hvor der bliver taget både samfundsmæssigt og socialt ansvar. Det er derfor vigtigt, at man formår at udvise dette ansvar som virksomhed, da det er i stand til at tiltrække kompetente medarbejdere.

Valget af arbejdsplads beror i dag på forskellige faktorer, såsom at man identificerer sig med den virksomhed, man arbejder for, og arbejdspladsen har derfor en afgørende rolle i forhold til den enkelte medarbejders image og selvforståelse. Derfor er det vigtigt, at virksomheden formår at leve op til disse aktiviteter i stedet for blot at bruge CSR-politik som et middel til at pudse glorien på hjemmesiden og i årsrapporter. Det er således op til den enkelte ledelse at vise, at man i virksomheden tager det yderst alvorligt. Det kan nemlig tiltrække nye medarbejdere, samtidig med at det styrker virksomhedens profil og værdi betragteligt.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

5 + 4 =

CSR som strategi i virksomheden

CSR som strategi i virksomheden

CSR

Derfor bør man anvende

CSR som strategi i virksomheden

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

Danske virksomheder

er langt med fremme

når det kommer til at anvende CSR-politik i deres virksomhedsstrategier. Det er da også ganske fornuftigt, eftersom det medfører en lang række fordele for den enkelte virksomhed. En CSR-strategi omfatter en samlet strategi for samfundsansvaret, og det er således et vigtigt redskab til håndteringen af det samfunds-, sociale- og miljømæssige ansvar i virksomheden. Men hvordan kommer man i gang med at udarbejde og implementere en sådan strategi i en virksomhed? Dette spørgsmål vil du få svar på her i artiklen, hvor du kan lære meget mere om CSR som strategi i en virksomhed.

Hvad dækker en CSR-strategi over?

En CSR-strategi i virksomheden er altså et værktøj, der skal hjælpe den enkelte virksomhed med at håndtere samfundsansvar, og en sådan strategi omfatter blandt andet, at virksomheden skal organisere samt planlægge indsatsen. Dette indebærer at sikre kompetencer og ressourcer.

Ydermere skal virksomheden sætte rammerne for styringen af indsatsen, og de skal desuden sørge for at følge op på indsatsen og evaluere. Dette punkt indebærer desuden både den interne og eksterne kommunikation inden for virksomheden. Ud over det omhandler CSR-strategien, at virksomheden skal afdække krav fra interessenter, og at de skal udvælge fokusområder og afklare tilgangen til samfundsansvaret. Det omfatter blandt andet udarbejdelsen af konkrete politikker og retningslinjer inden for området.

Det giver CSR af fordele for virksomheden

En CSR-strategi kan umiddelbart godt synes en smule omfattende. Ikke desto mindre giver en sådan strategi uden tvivl virksomheden en lang række fordele, hvorfor det uden tvivl er værd at overveje. Først og fremmest sikrer det en tydelig sammenhæng mellem virksomhedens forretningsplan og dens miljømæssige og sociale aktiviteter. Netop derfor er det en god idé at arbejde med CSR på et mere strategisk niveau, og det er derudover med til at styrke værdien i virksomheden og tiltrække nye og dygtige medarbejdere.

Selve strategiarbejdet handler således helt konkret om, at man i ledelsen går ind og vurderer, hvordan virksomheden kan få mest ud af arbejdet med det samfundsmæssige ansvar rent forretningsmæssigt. Her kan man blandt andet overveje, hvilke enkelte områder i virksomheden der kunne være mest fordelagtige at inddrage i implementeringen af disse initiativer, men også hvilke metoder der er bedst at anvende.

Få en skarpere virksomhedsprofil og dermed øget værdi

Arbejdet med CSR på et strategisk niveau kan altså bidrage til en klar sammenhæng mellem virksomhedens forskellige forretningsaktiviteter. På den måde bidrager det til en skarpere virksomhedsprofil, som blandt andet gør virksomheden mere attraktiv for nye og kompetente medarbejdere.

Det er dog afgørende, at ledelsen formår at skabe størst mulig værdi for virksomheden i dette strategiarbejde, da det ellers ikke vil have samme positive effekt. Dette omhandler forskellige faktorer såsom markedsføring, der drejer sig om, hvordan virksomheden vil kommunikere det samfundsmæssige ansvar ud til virksomhedens målgruppe på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Såfremt en virksomhed ønsker, at deres arbejde med CSR skal smitte af på driften og arbejdsgangen bedst muligt, skal det profileres, hvorfor den er nødsaget til at gøre opmærksom på de sociale aktiviteter.

Overvej nye erhvervspartnere som en del af strategien

Ud over markedsføringen bør den enkelte virksomhed også overveje nye erhvervspartnere i forbindelse med implementeringen af CSR-strategien. Det kan eksempelvis være, at man i virksomheden ønsker at skabe en mere grøn profil, og i så fald er der en lang række erhvervspartnere, der kan give god mening at indgå i et tæt samarbejde med. Der er en lang række fordele ved erhvervspartnere. Det kan først og fremmest resultere i en masse materiale, virksomheden kan bruge til markedsføring, og derudover kan man profilere sig selv på både medlemsblade og hjemmesider. Ydermere kan man benytte et erhvervspartnerskab som en del af strategien og visionen i virksomheden, og det giver således mulighed for en mere strategisk kommunikation.

Der er således flere muligheder for virksomheder, når det kommer til implementeringen af en CSR-strategi. Det vigtigste i denne forbindelse er dog, at valget udelukkende bliver truffet på baggrund af, hvilken mulighed der skaber mest mulig værdi for virksomheden samt dens interessenter.

CSR-strategien skal ligge i naturlig forlængelse af forretningen

Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder har fået en langt mere professionel tilgang til CSR-strategi, og dette er sket i løbet af blot ganske få år. Det betyder, at de i højere grad er i stand til at sikre, at CSR-strategien indgår som en naturlig forlængelse af den eksisterende forretningsstrategi. Dette er således vigtigt, såfremt man i virksomheden ønsker at integrere CSR-strategi i organisationen på en optimal måde, da der på den måde er større chance for, at det skaber en vedvarende og positiv effekt. CSR er uden tvivl en nødvendighed, såfremt virksomheder ønsker at fastholde deres positioner på det globale marked, hvorfor det bestemt ikke er overraskende, at flere danske virksomheder er begyndt at implementere CSR i deres forretningsplaner.

 

CSR skal funderes i det sociale engagement

Ønsker man at lykkedes med implementeringen af CSR, skal det som sagt indgå i naturlig forlængelse af virksomhedens eksisterende forretningsplan. Dette indebærer blandt andet, at CSR strategisk skal funderes i det sociale engagement. På den måde opnår man nemlig opbakning til indsatsen, og dette er ledelsens ansvar.

Derfor må budskaberne nødvendigvis nå ud til alle led i virksomheden, da dette er yderst afgørende for succesen med en CSR-strategi. Det betyder helt konkret, at CSR-initiativerne skal blive en naturlig del af samtlige medarbejderes arbejdsgang og således også være en naturlig del af virksomheden, da det kun her er muligt at få realiseret de store gevinster, der er forbundet med CSR. Er ledelsen ikke i stand til dette, vil de mange gode intentioner med CSR blive en kunstig facade.

Opnå en positiv økonomisk effekt

Det er slet ikke så mærkværdigt, at flere danske virksomheder udvikler og implementerer CSR som en del af deres virksomhedsstrategier. Undersøgelser viser nemlig, at der også er en økonomisk effekt ved dette arbejde, der overstiger forventningerne.

Det kan blandt andet skyldes, at CSR har fokus på at reducere omkostningerne inden for en lang række områder såsom affald, energi og vand. Der er således god grund til at komme i gang med CSR i virksomheden, og virksomheder i Danmark bør derfor arbejde med CSR på en systematisk måde – uanset størrelse, marked eller branche.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

1 + 10 =

Bevidst om CSR og miljø

Bevidst om CSR og miljø

CSR

Sådan arbejder man

bevidst med CSR og miljø

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

Bevist med

CSR og miljø

Uanset hvilken branche der er tale om, vil langt de fleste virksomheder have en indflydelse på miljøet på den ene eller anden måde. Det skaber en risiko for dårlig omtale, hvorfor mange virksomheder bør sørge for at implementere en konkret miljøpolitik i overensstemmelse med deres CSR-politik.

Der er mange fordele ved at gøre dette, såsom at man kan minimere omkostningerne i virksomheden væsentligt, og det kan desuden styrke både forretningsudviklingen samt virksomhedens branding og profil. Her i artiklen kan du blive meget klogere på, hvorfor virksomheder bør arbejde bevidst med både CSR og miljø, og hvordan man helt konkret kommer i gang med denne type arbejde.

Få en skarpere og mere miljøbevidst profil

En miljøstrategi omfatter virksomhedens fokusområder og ambitioner, når det gælder arbejde inden for miljøområdet, som alle virksomheder, som allerede nævnt, påvirker på den ene eller anden måde. Strategien kan for eksempel være nedskrevet i et dokument, eller den kan indgå som en naturlig del af de samlede politikker.

En sådan strategi kan umiddelbart godt virke en smule tidskrævende og uoverskuelig, særligt hvis det er et helt nyt område for den enkelte virksomhed, men der er en lang række fordele at opnå ved at udvikle og implementere en miljøstrategi eller -politik. Først og fremmest giver det mulighed for en skarpere og mere miljøbevidst profil, og det kan således fungere som et konkret redskab til både branding og markedsføring af virksomheden. Ydermere kan det gøre virksomheden mere professionel og struktureret, da det giver et bedre overblik over arbejdsprocesserne inden for området.

En miljøpolitik kan reducere omkostninger væsentligt

Ved at implementere en miljøstrategi kan man også skabe masser af motivation blandt de ansatte i virksomheden, da man dermed nedskriver et tydeligt mål, som kan kommunikeres internt ud på arbejdspladsen.

Ydermere er der masser af penge at spare, da man potentielt kan reducere omkostningerne til blandt andet affaldshåndtering, bøder, energi, forsikringer og så videre. Ud over det kan der være visse krav fra kundernes side om, at man skal leve op til det, og flere og flere leverandører har miljøpåvirkning som en del af deres krav.

Dette kan virksomheden således opfylde ved at udvikle og implementere en konkret miljøplan. Har virksomheden desuden institutionelle investorer, vil disse som regel også have fokus på samfundsansvar, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt med en miljøpolitik.

Sørg for at have nogle realistiske ambitioner

Når man skal nedskrive en politik omhandlende miljø, bør man inddrage ledelsen og sikre, at det er her, politikken forankres. Det skyldes, at denne type indsats som regel vil omfatte stort set alle afdelinger i virksomheden. Dernæst kan det være en god idé først at fremlægge virksomhedens nuværende indflydelse på miljøet, og dette område bør gælde for hele værdikæden.

Næste skridt bør være at undersøge konkurrenternes og kundernes miljøpolitikker, herunder hvad de helt konkret indeholder, da der kan være masser af inspiration at finde i disse. Når selve ambitionerne eller målsætningerne skal nedskrives, er det vigtigt, at man sørger for at være realistisk, så man ikke lover for meget, ligesom at man naturligvis heller ikke skal love for lidt. Det kan desuden være en god idé løbende at opdatere og evaluere sin miljøpolitik.

Det bør der stå nedskrevet i det endelige dokument

Miljøplaner eller -strategier kan omfatte en lang række områder, hvorfor der skal tages højde for flere forskellige faktorer. I det konkrete dokument bør det blandt andet stå nedskrevet, hvorfor man i virksomheden anser miljøområdet som et vigtigt område, og hvad man har tænkt sig overordnet at gøre for at arbejde med dette på en mere hensigtsmæssig måde.

Ydermere bør det være nedskrevet, hvilke enheder der er omfattet af initiativerne, og hvilken enhed i virksomheden der står til ansvar for miljøområdet. Det kan desuden være en god idé at overveje, hvad konsekvenserne skal være ved en eventuel overtrædelse af miljøpolitikken, hvor ofte dokumentet skal opdateres, og hvordan der skal rapporteres om nederlag og fremskridt på området.

En miljøpolitik omfatter en lang række fokusområder

En virksomheds fokusområder inden for miljøområdet kan være en lang række ting. Det kan blandt andet være fokus på forurening, herunder udledninger, vibrationer, lyd, røg og støj, som er særligt relevant i forhold til produktion. Ydermere kan det også omhandle affaldshåndtering, produktudvikling, kemi og ressourcer.

Miljøområdet omfatter naturligvis også klimapåvirkning, som er et særligt vigtigt område i dag, ligesom at det omhandler vandforbrug og transport. Endelig handler det også om, hvordan man i virksomheden kan optimere energi, altså energireduktion på arbejdspladsen, som kunne være en overgang til at benytte sig udelukkende af vedvarende energi. Dette er således eksempler på nogle helt konkrete fokusområder, virksomheder i praktisk kan arbejde med, og som bør stå nedskrevet i miljøplanen.

 

 

Overvej de overordnede målsætninger i virksomheden

Foruden de konkrete fokusområder bør man i en hvilken som helst virksomhed også have nogle overordnede målsætninger på miljøområdet. Det kan for eksempel være, at man i virksomheden beslutter at implementere miljøpolitikken i hele værdikæden, at man vil rapportere om fremtidige uheld og fremskridt, og at man konstant til arbejde på at blive bedre inden for området ved blandt andet at sætte sig nogle delmål.

Dette kan også omfatte, at man i virksomheden sørger for, at samtlige medarbejdere er uddannede og forstår initiativerne, og at de således bliver en integreret del af alle politikker og strategier.

Der er mange fordele ved at arbejde med CSR og miljø

Flere og flere danske virksomheder medtænker CSR og miljø i deres konkrete forretningsstrategier, hvilket ikke er så mærkværdigt, eftersom der er mange fordele at hente ved det. Ved at gøre dette kan man nemlig skabe nye markedsmuligheder, opnå store besparelser og få muligheder for at arbejde mere innovativt, så længe man altså sørger for at fokusere på optimal udnyttelse af ressourcerne.

Ydermere kan det skabe et positivt omdømme, og dette er en fordel for mange, da det er en yderst god måde at skille sig ud fra konkurrenterne på markedet på. Det kan desuden være med til at tiltrække kompetente og nye medarbejdere til arbejdspladsen. Endelig kan det sikre produktinnovationer og miljøforbedringer, og det giver således mulighed for at komme på forkant med kravene fra både EU, interesseorganisationer og kunder i virksomheden.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

14 + 6 =