Arbejdsgangen med CSR

Arbejdsgangen med CSR

CSR

Det betyder CSR

for arbejdsgangen i virksomheden

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

De syv områder

O  M  M  F  F  L  A

CSR står for Corporate Social Responsibility, og på dansk betyder betegnelsen virksomhedens samfundsansvar. Aktiviteter inden for dette område spænder utroligt bredt, og det dækker blandt andet over virksomhedens arbejde med at forbedre arbejdsmiljø og medarbejderforhold internt. Der findes forskellige værktøjer til, hvordan man i virksomheden kan arbejde mere målrettet og struktureret med CSR, for eksempel ved at følge de syv områder, man med fordel kan opdele CSR-aktiviteter i: Organisering, menneskerettigheder, miljø, forretningsskik, forbrugerforhold, lokal samfundsudvikling og arbejdsforhold.

Der er god grund til at tage alle disse områder yderst alvorligt, da der kan være stor værdi for virksomheden at hente, såfremt man formår at implementere CSR-aktiviteter i virksomhedsplanen. Danske virksomheder er dog også blandt de førende, når det kommer til udviklingen af CSR-aktiviteter, og såfremt du stadig ikke har hørt om CSR, er du uden tvivl kommet til helt rette sted. Du kan nemlig her i artiklen læse meget mere om CSR, hvor vi desuden vil fokusere på sidstnævnte forhold, nemlig arbejdsforhold.

CSR og arbejdsforhold hænger unægteligt sammen

CSR-politik går blandt andet ind og dikterer krav om sikre og sunde arbejdsforhold for medarbejderne i virksomheden. Det betyder, at arbejdet inden for den enkelte virksomhed ikke må medføre en forringelse af hverken medarbejderes psykiske eller fysiske tilstand.

Det er således ledelsens ansvar, at arbejdsprocesserne og indretningen i virksomheden er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde i forhold til dette, og det er desuden tæt knyttet til kravet om, at virksomheder må gøre alt for at undgå ulykker. Derfor må virksomheder overholde de arbejdsmiljøregler, der gør sig gældende i Danmark for den del af produktionen, der finder sted herhjemme.

Disse principper må virksomheden tage hensyn til

Der gør sig altså nogle krav gældende, når det kommer til CSR-politik og arbejdsforhold. Virksomheden må blandt andet sikre, at samtlige led i produktionen er nøje tilrettelagt, således at den foregår på en sikker og forsvarlig måde, der ikke er sundhedsskadelig for medarbejderne. Dette sikres helt konkret ved, at arbejdet skal foregå i overensstemmelse med en lang række forebyggelsesprincipper.

Disse omfatter blandt andet, at der aldrig må anvendes arbejdsmetoder, der potentielt kan være til fare for de involverede parter ved selve udførelsen af arbejdet. Derudover må belastende og monotont arbejde begrænses, således at virksomheden mindsker helbredspåvirkningen fra denne type arbejde mest muligt. Ydermere er det vigtigt, at virksomheden sørger for at tilpasse arbejdet til den enkelte medarbejder, og det angår både valget af arbejdsudstyr, produktions- og arbejdsmetoder samt udformningen af arbejdspladsen.

Skriftlige vurderinger af sundheds- og sikkerhedsforhold

Foruden at skulle leve op til de ovenstående krav er det ydermere vigtigt, at virksomheden sørger for at udarbejde skriftlige vurderinger løbende, som skal omfatte både sundheds- og sikkerhedsforholdene i virksomheden. I forbindelse med dette arbejde bør ledelsen huske på, at samtlige ansatte inddrages i denne proces, og at alle arbejdsmiljøforhold desuden bliver vurderet.

Det skal nævnes, at det er yderst vigtigt at tage dette seriøst, da myndighederne i Danmark kontrollerer, om virksomheder er i stand til at efterleve disse regler og krav. Derudover har alle ansatte adgang til domstolene, såfremt de oplever, at deres rettigheder på den ene eller anden måde bliver krænket. Overtræder virksomheden disse regler, kan de altså straffes med enten bøde eller fængsel.

Hviletid, arbejdstid, ferie og afskedigelse

Når det gælder CSR og arbejdsforhold omhandler dette område altså alt arbejde, som udføres i virksomheden, hvad end det er udført af andre eller egne ansatte. Det vil sige, at området ligeledes omfatter leverandører og underleverandører, hvilket mange har tendens til at glemme. Foruden sundheds- og sikkerhedsforholdene i virksomheden dækker arbejdsforhold også over de konkrete vilkår i virksomheden for de ansatte.

Dette omhandler blandt andet medarbejdernes hvile- og arbejdstid, ferie og afskedigelse. Ydermere handler dette område også om beskyttelse i forbindelse med handicap, barsel, arbejdsskade og alderdom. Endelig handler det også om, at virksomheden naturligvis skal overholde den gældende lovgivning og overenskomster.

Skab udviklingsmuligheder for de ansatte

CSR-politik og arbejdsforhold omfatter tilmed udviklingsmuligheder i virksomheden, og dette skal helst foregå på en ikke-diskriminerende måde. Det kan blandt andet ske ved, at man i virksomheden sørger for løbende at ansætte lokal arbejdskraft, og at man desuden sørger for at nedskrive konkrete handlingsplaner for medarbejdernes kompetenceudvikling.

Ydermere kan virksomheder begynde at tilbyde deres ansatte efteruddannelse, og det omfatter desuden afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler. Når en ledelse arbejder intensivt for at sikre kompetenceudvikling og uddannelse, giver man sine ansatte mulighed for at udvikle sig og dermed skabe større incitament for at blive ved med at arbejde i den pågældende virksomhed.

 

Hav fokus på de ansattes trivsel og velvære på arbejdspladsen

Sundhed og sikkerhedsområdet spiller en afgørende rolle, når det gælder arbejdsforhold. Her er det blandt andet vigtigt, at virksomheden sørger for at fokusere på de ansattes generelle trivsel og velvære på arbejdspladsen, og det er muligt at forbedre dette inden for en lang række områder. Virksomheden kan blandt andet nedskrive konkrete målsætninger, når det gælder sikkerhed, arbejdsmiljø og sundhed, og her er det naturligvis vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget i denne proces.

Ydermere kan virksomheden påbegynde kampagner mod mobning på arbejdspladsen samt nedskrive retningslinjer for, hvordan man håndterer stress. Det handler også om at indrette det fysiske miljø på en hensigtsmæssig måde, hvilket omfatter alt fra lys og luft til støj og ergonomi. Endelig er det vigtigt, at man i forhold til dette område fra ledelsens side sørger for at følge op og evaluere, hvilket man blandt andet kan gøre igennem medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Udform klare ansættelseskontrakter og arbejdsopgaver

Vil man i en virksomhed leve op til CSR-politikken, bør man også overveje medarbejdernes ansættelsesforhold. En virksomhed bør i forbindelse med dette udforme nogle forståelige og klare ansættelseskontrakter, som ikke kan misforstås på nogen mulig måde. Ydermere bør ledelsen sikre nogle klare opgaver og ansvarsområder, så den enkelte medarbejder altid ved, hvad hans primære opgaver er til daglig.

Ansættelsesforhold omfatter også, at man bør undgå alle forhold, der potentielt kan skabe usikkerhed. Virksomheder bør derfor undgå korttidsansættelser af ansatte samt gratis arbejde, da erfaring viser, at det kan skabe et usundt og usikkert arbejdsmiljø. Derudover bør man afskaffe tvangsarbejde og naturligvis bekæmpe børnearbejde hos eventuelle leverandører, og endelig omhandler disse forhold også, at virksomheden bør undgå diskrimination.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

15 + 3 =

CSR-politik er vigtigt

CSR-politik er vigtigt

CSR

Derfor er CSR-politik

vigtigt i en virksomhed

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

Én samlet betegnelse for virksomheden er

Corporate Social Responsibility

CSR står for Corporate Social Responsibility, og det er en samlet betegnelse for en virksomheds arbejde med integreringen af blandt andet miljømæssige og sociale hensyn i deres forretningsaktiviteter. Ydermere omfatter det virksomhedens interaktion med andre interessenter. På dansk bliver begrebet kaldt for virksomhedens samfundsansvar, og i 2011 blev der offentliggjort en ny politik i EU-kommissionen for dette ansvar, hvorfor det er et område, alle virksomheder bør tage alvorligt.

Der er ingen tvivl om, at Danmark er ét af de lande, hvor virksomhederne er længst fremme i forhold til at tage ansvar både socialt og samfundsmæssigt, hvilket vil sige, at de løbende arbejder på at skabe bæredygtighed inden for en lang række forhold. Du kan her i artiklen læse meget mere om, hvad Corporate Social Responsibility – eller bare CSR – er for en størrelse, og hvorfor det er yderst vigtigt, at man i virksomheden har en CSR-politik.

Hvad er CSR?

Men hvad er CSR egentlig? CSR er som sagt samfundsansvar inden for den pågældende virksomhed. Man kan i virksomheden udvise dette ansvar på forskellige måder såsom ved at indgå i dialog med interessenter angående håndteringen af både etiske, miljømæssige og sociale udfordringer.

Det er afgørende, at man i virksomheden formår at vise dette samfundsmæssige ansvar, da det skaber masser af værdi. Man illustrerer nemlig på den måde, at man er i stand til at håndtere udfordringer efter de anerkendte CSR-principper, der gør sig gældende for samfundsansvar internationalt.

Hvad indebærer CSR-aktiviteter?

CSR-aktiviteter indebærer en lang række områder, og vi vil nu nævne nogle af disse. CSR-aktiviteter omfatter blandt andet, at virksomheden må arbejde på at fremstille og udvikle ydelser eller produkter indeholdende enten en miljømæssig eller social dimension. Ydermere må virksomheden løbende arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden samt de interne forhold medarbejderne imellem.

Ud over det indebærer CSR-aktiviteter, at virksomheden må arbejde systematisk og strategisk med både klima- og miljøledelse, og at virksomheden må arbejde sammen med leverandører eller andre partnere om at forbedre miljømæssige- og sociale forhold. Endelig kan CSR-aktiviteterne indebære, at der bliver stillet en lang række krav til leverandører vedrørende arbejdstager- og menneskerettigheder.

Virksomheder må undgå at have negativ indflydelse på CSR-principper

Man kan som sagt vise dette samfundsansvar på en lang række måder. Dog er fælles for disse førnævnte eksempler, at virksomheden praktiserer aktiviteter, der er i overensstemmelse med de anerkendte CSR-principper, der gør sig gældende internationalt. Det betyder, at virksomheder selv skal kunne systematisere, kommunikere og dokumentere alle de aktiviteter, de gør for blandt andet at undgå at have en negativ indflydelse på disse principper, som omfatter alt fra miljø-korruption, menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Dette er særligt vigtigt i dag på grund af den øgede globalisering, som betyder, at mange danske virksomheder driver forretning i lande, som ikke følger en lovgivning, der er i overensstemmelse med CSR-principperne.

Hvorfor er det vigtigt at vise samfundsansvar?

Det er afgørende, at en virksomhed er i stand til at udvise samfundsansvar, da det som sagt kan øge værdien for den enkelte virksomhed. Det skal i forbindelse med dette nævnes, at der vil være størst værdi at vinde, såfremt denne samfundsansvarlige indsats er suppleret med virksomhedens øvrige kerneforretning, således at indsatsen udelukkende er forretningsdrevet. Det betyder, at indsatsen altså skal kunne passe ind i de øvrige markedsrelationer og strategier, som virksomheden arbejder efter.

Ydermere kan CSR-aktiviteter styrke virksomhedens indtjening samt konkurrenceevne, hvorfor der altså er mange gode grunde til, at virksomheder bør vise samfundsansvar og tage CSR yderst alvorligt.

Sådan integreres CSR-politik i de strategiske målsætninger

Som allerede nævnt er det vigtigt, at virksomheden formår at forankre CSR-aktiviteter i de strategiske målsætninger på samme måde som de øvrige initiativer, og det bør derfor indgå i den samlede plan. Det er ydermere vigtigt, at den enkelte virksomhed har nogle helt klare visioner og mål for deres indsats med CSR-aktiviteterne, så den kommer til at fungere som et fælles grundlag for arbejdet i virksomheden.

Samtlige ledere og medarbejdere i virksomheden bør således forholde sig til disse aktiviteter, og i forhold til dette kan man blandt andet spørge sig selv, hvad man kan gøre i den respektive afdeling for at kunne leve op til CSR-politikken. Ydermere kan det være en god idé at tænke i, om der er nogle aktiviteter, man bør gøre anderledes fremover.

 

Erfaringer i danske virksomheder viser positive resultater

Det kan umiddelbart virke uoverskueligt at komme i gang med at udvikle og implementere disse CSR-aktiviteter i sin egen arbejdsgang. Dog viser erfaringer i flere danske virksomheder, at det bestemt har en positiv effekt. Erfaringerne illustrerer blandt andet, at implementeringen af CSR-aktiviteter kan have en positiv effekt for virksomhedens evne til at skaffe nye og dygtige medarbejdere.

Arbejder man i overensstemmelse med CSR-principperne betyder det nemlig, at man i virksomheden formår at arbejde moralsk og etisk korrekt, og det har altså en betydning for medarbejderens lyst til at arbejde i virksomheden. Ydermere viser erfaringer, at det er lønsomt at implementere CSR-aktiviteter. Grunden til dette er, at det igangsætter visse handlinger og praksisser, der reducerer omkostninger inden for det enkelte område. Endelig har samarbejdspartnere og interessenter også en større lyst til at handle og samarbejde med arbejdspladser, der udviser samfundsansvar.

CSR skaber mening for medarbejderne

Praktiske erfaringer med implementeringen af CSR-aktiviteter viser altså, at medarbejderne oplever, at det skaber mening for dem at arbejde i en virksomhed, hvor der bliver taget både samfundsmæssigt og socialt ansvar. Det er derfor vigtigt, at man formår at udvise dette ansvar som virksomhed, da det er i stand til at tiltrække kompetente medarbejdere.

Valget af arbejdsplads beror i dag på forskellige faktorer, såsom at man identificerer sig med den virksomhed, man arbejder for, og arbejdspladsen har derfor en afgørende rolle i forhold til den enkelte medarbejders image og selvforståelse. Derfor er det vigtigt, at virksomheden formår at leve op til disse aktiviteter i stedet for blot at bruge CSR-politik som et middel til at pudse glorien på hjemmesiden og i årsrapporter. Det er således op til den enkelte ledelse at vise, at man i virksomheden tager det yderst alvorligt. Det kan nemlig tiltrække nye medarbejdere, samtidig med at det styrker virksomhedens profil og værdi betragteligt.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

1 + 11 =