CSR

Det betyder CSR

for arbejdsgangen i virksomheden

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

De syv områder

O  M  M  F  F  L  A

CSR står for Corporate Social Responsibility, og på dansk betyder betegnelsen virksomhedens samfundsansvar. Aktiviteter inden for dette område spænder utroligt bredt, og det dækker blandt andet over virksomhedens arbejde med at forbedre arbejdsmiljø og medarbejderforhold internt. Der findes forskellige værktøjer til, hvordan man i virksomheden kan arbejde mere målrettet og struktureret med CSR, for eksempel ved at følge de syv områder, man med fordel kan opdele CSR-aktiviteter i: Organisering, menneskerettigheder, miljø, forretningsskik, forbrugerforhold, lokal samfundsudvikling og arbejdsforhold.

Der er god grund til at tage alle disse områder yderst alvorligt, da der kan være stor værdi for virksomheden at hente, såfremt man formår at implementere CSR-aktiviteter i virksomhedsplanen. Danske virksomheder er dog også blandt de førende, når det kommer til udviklingen af CSR-aktiviteter, og såfremt du stadig ikke har hørt om CSR, er du uden tvivl kommet til helt rette sted. Du kan nemlig her i artiklen læse meget mere om CSR, hvor vi desuden vil fokusere på sidstnævnte forhold, nemlig arbejdsforhold.

CSR og arbejdsforhold hænger unægteligt sammen

CSR-politik går blandt andet ind og dikterer krav om sikre og sunde arbejdsforhold for medarbejderne i virksomheden. Det betyder, at arbejdet inden for den enkelte virksomhed ikke må medføre en forringelse af hverken medarbejderes psykiske eller fysiske tilstand.

Det er således ledelsens ansvar, at arbejdsprocesserne og indretningen i virksomheden er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde i forhold til dette, og det er desuden tæt knyttet til kravet om, at virksomheder må gøre alt for at undgå ulykker. Derfor må virksomheder overholde de arbejdsmiljøregler, der gør sig gældende i Danmark for den del af produktionen, der finder sted herhjemme.

Disse principper må virksomheden tage hensyn til

Der gør sig altså nogle krav gældende, når det kommer til CSR-politik og arbejdsforhold. Virksomheden må blandt andet sikre, at samtlige led i produktionen er nøje tilrettelagt, således at den foregår på en sikker og forsvarlig måde, der ikke er sundhedsskadelig for medarbejderne. Dette sikres helt konkret ved, at arbejdet skal foregå i overensstemmelse med en lang række forebyggelsesprincipper.

Disse omfatter blandt andet, at der aldrig må anvendes arbejdsmetoder, der potentielt kan være til fare for de involverede parter ved selve udførelsen af arbejdet. Derudover må belastende og monotont arbejde begrænses, således at virksomheden mindsker helbredspåvirkningen fra denne type arbejde mest muligt. Ydermere er det vigtigt, at virksomheden sørger for at tilpasse arbejdet til den enkelte medarbejder, og det angår både valget af arbejdsudstyr, produktions- og arbejdsmetoder samt udformningen af arbejdspladsen.

Skriftlige vurderinger af sundheds- og sikkerhedsforhold

Foruden at skulle leve op til de ovenstående krav er det ydermere vigtigt, at virksomheden sørger for at udarbejde skriftlige vurderinger løbende, som skal omfatte både sundheds- og sikkerhedsforholdene i virksomheden. I forbindelse med dette arbejde bør ledelsen huske på, at samtlige ansatte inddrages i denne proces, og at alle arbejdsmiljøforhold desuden bliver vurderet.

Det skal nævnes, at det er yderst vigtigt at tage dette seriøst, da myndighederne i Danmark kontrollerer, om virksomheder er i stand til at efterleve disse regler og krav. Derudover har alle ansatte adgang til domstolene, såfremt de oplever, at deres rettigheder på den ene eller anden måde bliver krænket. Overtræder virksomheden disse regler, kan de altså straffes med enten bøde eller fængsel.

Hviletid, arbejdstid, ferie og afskedigelse

Når det gælder CSR og arbejdsforhold omhandler dette område altså alt arbejde, som udføres i virksomheden, hvad end det er udført af andre eller egne ansatte. Det vil sige, at området ligeledes omfatter leverandører og underleverandører, hvilket mange har tendens til at glemme. Foruden sundheds- og sikkerhedsforholdene i virksomheden dækker arbejdsforhold også over de konkrete vilkår i virksomheden for de ansatte.

Dette omhandler blandt andet medarbejdernes hvile- og arbejdstid, ferie og afskedigelse. Ydermere handler dette område også om beskyttelse i forbindelse med handicap, barsel, arbejdsskade og alderdom. Endelig handler det også om, at virksomheden naturligvis skal overholde den gældende lovgivning og overenskomster.

Skab udviklingsmuligheder for de ansatte

CSR-politik og arbejdsforhold omfatter tilmed udviklingsmuligheder i virksomheden, og dette skal helst foregå på en ikke-diskriminerende måde. Det kan blandt andet ske ved, at man i virksomheden sørger for løbende at ansætte lokal arbejdskraft, og at man desuden sørger for at nedskrive konkrete handlingsplaner for medarbejdernes kompetenceudvikling.

Ydermere kan virksomheder begynde at tilbyde deres ansatte efteruddannelse, og det omfatter desuden afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler. Når en ledelse arbejder intensivt for at sikre kompetenceudvikling og uddannelse, giver man sine ansatte mulighed for at udvikle sig og dermed skabe større incitament for at blive ved med at arbejde i den pågældende virksomhed.

 

Hav fokus på de ansattes trivsel og velvære på arbejdspladsen

Sundhed og sikkerhedsområdet spiller en afgørende rolle, når det gælder arbejdsforhold. Her er det blandt andet vigtigt, at virksomheden sørger for at fokusere på de ansattes generelle trivsel og velvære på arbejdspladsen, og det er muligt at forbedre dette inden for en lang række områder. Virksomheden kan blandt andet nedskrive konkrete målsætninger, når det gælder sikkerhed, arbejdsmiljø og sundhed, og her er det naturligvis vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget i denne proces.

Ydermere kan virksomheden påbegynde kampagner mod mobning på arbejdspladsen samt nedskrive retningslinjer for, hvordan man håndterer stress. Det handler også om at indrette det fysiske miljø på en hensigtsmæssig måde, hvilket omfatter alt fra lys og luft til støj og ergonomi. Endelig er det vigtigt, at man i forhold til dette område fra ledelsens side sørger for at følge op og evaluere, hvilket man blandt andet kan gøre igennem medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Udform klare ansættelseskontrakter og arbejdsopgaver

Vil man i en virksomhed leve op til CSR-politikken, bør man også overveje medarbejdernes ansættelsesforhold. En virksomhed bør i forbindelse med dette udforme nogle forståelige og klare ansættelseskontrakter, som ikke kan misforstås på nogen mulig måde. Ydermere bør ledelsen sikre nogle klare opgaver og ansvarsområder, så den enkelte medarbejder altid ved, hvad hans primære opgaver er til daglig.

Ansættelsesforhold omfatter også, at man bør undgå alle forhold, der potentielt kan skabe usikkerhed. Virksomheder bør derfor undgå korttidsansættelser af ansatte samt gratis arbejde, da erfaring viser, at det kan skabe et usundt og usikkert arbejdsmiljø. Derudover bør man afskaffe tvangsarbejde og naturligvis bekæmpe børnearbejde hos eventuelle leverandører, og endelig omhandler disse forhold også, at virksomheden bør undgå diskrimination.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

6 + 2 =